רישום למאגר היועצים

הודעה על פתיחה ורישום מאגר יועצים.

החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן בע"מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים.

לתשומת לבכם, נפתחה קטגוריית רישום חדשה – יועצי איטום.

הסבר כללי:
1. מאגר זה מיועד לאפשר לחברה להפעיל יועצים בין היתר בהתאם לאמור בתקנה 5א' לתקנות חובת המכרזים.
2. מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל , תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך, וכן לשלם דמי רישום.
3. מובהר כי, אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בתשלום דמי הבדיקה ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר החברה. הזמנת עבודה והתקשרותה של החברה עם יועץ תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
4. עדכון המאגר ייעשה באופן שוטף לאורך השנה ולחברה תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר, ובהתאם לכך לבקש מיועצים רשומים להגיש את מסמכיהם שוב לאישור.
5. החברה תהא רשאית לרענן את מאגר היועצים ו/או לצאת למכרז לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לגורמים אלו ואחרים, והכל בהתאם להוראות כל דין

להלן שלבי ההצטרפות:

שלב – א
יש להוריד את טופסי הרישום להדפיסם ולמלא בהתאם.להורדת טופס הרישום וההסברים : <<לחצו כאן להורדה >>

שלב – ב
לאחר מילוי הטפסים עם הפרטים הנדרשים יש לחתום בחותמת וחתימה אישית ידנית ולסרוק את הקובץ למחשב המקומי בפורמט PDF.

שלב – 3
יש למלא כראוי את טופס האונליין הבא ולצרף את קובץ הסריקה PDF מהמחשב.

שלב – 4
תשלום דמי בדיקה. בדיקת הבקשה לרישום למאגר מותנית בתשלום דמי בדיקה בסך 250 ₪. התשלום יכול להתבצע בשיק, לפקודת החברה הכלכלית לפיתוח ר"ג, או בהעברה בנקאית (לקבלת פרטי החשבון יש ליצור קשר עם עו"ד אור רז, עוזרת מנכ"ל החברה בטלפון- 03-5255990 או במייל or@calcalit-rg.co.il). בקשה שלא ישולמו בגינה דמי בדיקה לא תיבחן.

לרישום אונליין והשלמת התהליך מלאו את הטופס הבא.(נא להקפיד להעלות קבצי PDF בלבד!)

שם המועמד/החברה/המשרד:

מס' עוסק מורשה:

מספר רישיון:

מס' שנות ותק:

תחום התמחות:

תחום/י הייעוץ אליו/הם מעוניין המועמד להירשם במאגר:

דואר אלקטרוני (חובה):

כתובת:

טלפון:

1. העלאת טפסי הרישום מלאים וחתומים (נספחים א' ו-ב'):

2. העלאת קורות חיים:

3. תיאור פרויקטים ורשימת ממליצים/המלצות:

4. אישור על ניהול פנקסי חשבונות וניכוי מס:

5. תעודת עוסק מורשה/פלט מידע מרשם החברות/שותפויות (לתאגיד בלבד):

6. תואר אקדמאי/תעודות נוספות/השכלה/ניסיון מקצועי:

7. פרופיל המשרד:

הערות:

קוד אימות:

captcha